Regulamin sklepu pantofledomowe.pl

Regulamin sklepu pantofledomowe.pl obowiązujący od 25.12.2014 roku

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pantofledomowe.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny pantofledomowe.pl jest Handel – Usługi Przemysław Sidorowicz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Glinianej 27/3 50-525 Wrocław.

Wpis do Ewidencji – Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej, 50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1/8 - numer 137146 z dnia 04-05-2000r.

NIP Nr 899-235-10-07

Regon 932175643

2. pantofledomowe.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie www.pantofledomowe.pl

3. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:

a. pod adresem e-mail: sklep@pantofledomowe.pl

b. pod numerem telefonu: 691 034 530,

c. bądź listownie na adres: pantofledomowe.pl ul. Radosna 38 stoisko 16 Wrocław

4. Kupującym w sklepie internetowym pantofledomowe.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

5. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do krajów Unii Europejskiej, Europy, Ameryki Północnej, Australii. Do pozostałych krajów świata wysyłka może być zrealizowana tylko za indywidualnym porozumieniem stron.

6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2

Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.pantofledomowe.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.

2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez poda nie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e- mail zostanie wysłany link potwierdzający aktywację. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel pantofledomowe.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

5. Właściciel pantofledomowe.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy nieistniejących danych fikcyjnych.

1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane po przez witrynę pantofledomowe.pl.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e -mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§4

Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu pantofledomowe.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są wdanej chwili niedostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

2. Właściciel serwisu pantofledomowe.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu pantofledomowe.pl niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

§5

Cena

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu).

§6

Zamówienia

1.Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.pantofledomowe.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-20 . Aktualny numer telefoniczny jest dostępny na witrynie Sklepu Internetowego. W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną,

a. Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

b. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.

c. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

d. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu przez strony wszystkich warunków zamówienia .

e. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e -mail na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego przedmiotu.

2. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu.

3. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

4. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie sklepu: www.pantofledomowe.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

5. Po złożeniu zamówienia na stronie www.pantofledomowe.pl  sprzedający generuje e -mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

a. w przypadku płatności za pobraniem –informacje o wysłaniu towaru, b. w przypadku płatności przelewem – numer konta, c. w przypadku płatności kartą – link do transakcji bezpośrednio na stronie www.payu.pl lub www.paypal.pl

6. Dla zamówień złożonych na stronie www do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

7. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

8. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. Dla zamówień powyżej 150,00zł koszt dostawy wynosi 0zł, nie dotyczy on dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności. Po przejściu w zakładkę " Zamówienie krok 2/3 " wyświetlają się ostateczne koszty transportu.

9. Przejście do zakładki „ Zamówienie krok 2 lub 3 ” nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.

10. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez Kupującego.

11. Kupujący może również skorzystać z opcji „Odbiór Osobisty” i odebrać zamówiony towar osobiście w naszym sklepie stacjonarnym we Wrocławiu 53-336 ul. Radosna 38 st. 16 za wcześniejszym potwierdzeniem dostępności towaru oraz w godzinach pracy sklepu.

12. Usługa przesyłka pocztowa priorytetowa oraz przesyłka kurierska polega na zobowiązaniu się przez organizatora do dostawy zamówienia następnego dnia roboczego, jeśli zostało ono złożone w dniach od poniedziałku do czwartku do godziny 9:00.

a) Jeżeli zamówienie nie zostało dostarczone do Klienta z jego z winy, to jest: -niepoprawne podanie danych adresowych, -niemożność skontaktowania się kuriera z Klientem; -nieodebranie przesyłki Sklep pantofledomowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki.

13. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:

a. Poczty Polskiej - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 7 dni roboczych od momentu wysłania.

b. Firm kurierskich -standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport).

c. Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 90 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej, Europy, Ameryki Północnej, Australii. Za granicę wysyłany jest towar o wadze do 30 kg i wartości powyżej 100 zł. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

14. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do sklepu pantofledomowe.pl.

15. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. 14. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać na adres sklepu pantofledomowe.pl.

§7

Gwarancje i reklamacje

1. Każdy towar zakupiony w sklepie pantofledomowe.pl jest nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia obuwia.

2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a. Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. Informacje o czasie trwania gwarancji i miejscu realizacji znajdują się również na stronie internetowej www.pantofledomowe.pl

b. Złożyć sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres sklepu pantofledomowe.pl. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep pantofledomowe.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep pantofledomowe.pl albo sklep pantofledomowe.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep pantofledomowe.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep pantofledomowe.pl

§8

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane kanałem porozumienia się na odległość, m.in. na adres e-mail: sklep@pantofledomowe.pl lub w formie pisemnej, na adres: pantofledomowe.pl ul. Gliniana 27/3 50-525 Wrocław

3. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) tylko w przypadku gdy wartość zakupionego przedmiotu przekracza kwotę 50zł,

c. wartość zwracanych przedmiotów jest mniejsza od sumy wpłaconej kwoty a kupujący skorzystał z promocji darmowej przesyłki od określonego progu kwotowego.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mając a krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. zawartej w drodze aukcji publicznej;

7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu w stanie takim jakim kupujący otrzymał towar, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla  zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu kosztów przesyłki towaru w przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez konsumenta (np. kupujący oddaje jedno z dwóch zakupionych przedmiotów) w przypadku gdy koszt przesyłki jest taki sam dla jednego jak i dla wielu zakupionych oraz dostarczonych przedmiotów.

10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru w przypadku gdy wartość pojedynczego zakupionego przedmiotu przekroczy wartość 50 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na wskazane przez kupującego konto bankowe, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Adres do zwrotu towaru: pantofledomowe.pl ul. Radosna 38 st. 16 53-336 Wrocław. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny , lub kontakt mailowy na adres: sklep@pantofledomowe.pl w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§9

Bezpieczeństwo

1. Witryna pantofledomowe.pl współpracuje z platformami płatniczymi PayU (www.payu.pl) i PayPal (www.paypal.pl) , które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo.

2. Transakcje dokonywane są na serwerach PayPal lub PayU, na specjalnie zabezpieczonych stronach, a właściciel witryny pantofledomowe.pl nie ma dostępu do danych transakcji .

3. System płatności oferowany przez PayU i PayPal nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi pantofledomowe.pl przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko odbywa się na stronach www.paypal.pl lub www.payu.pl

4. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób. §14

§10

 Opinie w sklepie pantofledomowe.pl
1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. 

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia. 

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.
4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia. 

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Postanowienia końcowe

1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )

2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego pantofledomowe.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zawartość stron internetowych sklepu pantofledomowe.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

4. Opisy produktów ich zdjęcia oraz wszelkie inne dostępne informacje dostępne na stronie www.pantofledomowe.pl pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Handel – Usługi Przemysław Sidorowicz ul. Gliniana 27/3 50-525 Wrocław. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie.

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela witryny pantofledomowe.pl do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

7. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl